ČASTO KLADENÉ DOTAZY K POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR


Pokud není dále specifikováno jinak, týkají se zodpovězené dotazy pouze cizinců ze třetích zemí, nikoliv občanů EU nebo jejich rodinných příslušníků


 1. OBECNÉ POBYTOVÉ OTÁZKY

  1. Na co si mám dát jako cizinec pozor, abych neohrozil svoje pobytové oprávnění?

   V první řadě je třeba mít na paměti, že každé pobytové oprávnění (vyjma povolení k trvalému pobytu) je spojeno s určitým účelem pobytu (např. zaměstnání, studium, sloučení rodiny aj.). Tento účel pobytu je třeba plnit (tzn. pracovat, studovat, být rodinným příslušníkem, aj.) po celou dobu platnosti pobytového oprávnění. Jestliže přestanete plnit účel svého pobytového oprávnění, je to důvodem pro jeho zrušení.

   Dále je velice důležité hlídat si platnost svého povolení k pobytu a včas požádat o jeho prodloužení. Dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu lze prodloužit nejpozději v poslední den jejich platnosti. Později lze žádost podat jen ve zcela výjimečných případech. Pokud tedy lhůtu zmeškáte, většinou to pro Vás bude znamenat nucený návrat do země původu a nutnost podat novou žádost přes zastupitelský úřad České republiky (ambasáda, velvyslanectví).

   Na závěr upozorňujeme na povinnost oznamovat změny Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (dále jen „OAMP“). Změnu bydliště je nutné ohlásit ve lhůtě 30 dnů. Změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním pase, nový pas, nové občanství, změnu údajů v průkazu o povolení k pobytu je třeba hlásit OAMP ve lhůtě 3 pracovních dnů. Nesplnění této povinnosti neohrozí přímo platnost Vašeho povolení k pobytu, ale můžete dostat pokutu ve výši až 3.000,- Kč.


  2. Kdy můžu měnit účel svého pobytu?

   Základním pravidlem pro změnu účelu pobytového oprávnění je, že zpravidla nelze měnit účel pobytu při změně pobytového oprávnění z dlouhodobého víza na povolení k dlouhodobému pobytu. Jestliže jste již držitelem povolení k dlouhodobému pobytu, můžete svobodně měnit účel svého pobytu. Existuje zde však mnoho výjimek. Např. změnit účel pobytu na účel podnikání lze až po pěti letech pobytu na území ČR. Nebo v případě, že máte povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, kdy jste se sloučili na svého manžela, můžete v případě rozvodu manželství žádat o změnu pobytu jen pokud na území ČR pobýváte alespoň 2 roky a Vaše manželství trvalo alespoň 5 let. S ohledem na komplikovanost problematiky doporučujeme změny účelu pobytu konzultovat s právníkem.


  3. Kdy mám podat žádost o prodloužení mého povolení k pobytu?

   Žádost o prodloužení platnosti dlouhodobého víza je možné podat nejdříve 90 dnů před uplynutím jeho platnosti a nejpozději v poslední den planosti víza. Žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu je možno podat nejdříve 120 dnů před uplynutím jeho platnosti a nejpozději v poslední den planosti.

   V odůvodněných případech může cizinec žádost podat i dříve, např. pokud potřebujete na delší dobu vycestovat a v době, kdy budete mimo ČR Vám vyprší platnost Vašeho pobytového oprávnění.

   Zmeškání lhůty Vám může být odpuštěno pouze ve zcela výjimečných případech (např. v případě závažné nemoci). Pokud Vám ve včasném podání žádosti o prodloužení povolení k pobytu zabrání okolnosti na Vaší vůli nezávislé, můžete žádost podat nejpozději do 5 dnů po odpadnutí překážky. Spolu s žádostí pak musíte OAMP doložit rovněž důvody, pro které jste nemohli žádost podat v řádné lhůtě.


  4. Podal jsem žádost o prodloužení povolení k pobytu, ale zatím o ní nebylo rozhodnuto. Platnost mého předchozího povolení k pobytu již vypršela. Můžu na území ČR bez obav zůstat?

   Jestliže jste v řádné lhůtě podali žádost o prodloužení Vašeho pobytového oprávnění, považuje se Vaše předchozí pobytové oprávnění za platné až do pravomocného rozhodnutí o nové žádosti. Nastává tzv. fikce pobytu. Jestliže v průběhu řízení o nové žádosti skončí platnost Vašeho předchozího pobytového oprávnění, je třeba s sebou nosit potvrzení o přijetí žádosti vydané OAMP nebo si nechat do cestovního dokladu vyznačit oprávněnost pobytu vízovým štítkem (tzv. překlenovací štítek). Požádat o překlenovací štítek doporučujeme zejména v případě, pokud se chystáte vycestovat z ČR.


  5. Brzy očekáváme narození dítěte. Co musím udělat, aby dítě po narození získalo povolení k pobytu?

   Jestliže se Vám na území ČR narodí dítě, je nutné, abyste ve lhůtě 60 dnů od narození dítěte podali za dítě žádost o stejný druh pobytového oprávnění (vízum, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu) jako má jeho rodič. Jestliže má alespoň jeden z rodičů dítěte povolení k trvalému pobytu, považuje se pobyt dítěte od narození do rozhodnutí o žádosti za trvalý. Toto je velice důležité, neboť dítěti od narození vzniká účast v systému veřejného zdravotního pojištění. Pokud ani jeden z rodičů dítěte nemá povolení k trvalému pobytu, je nezbytné zajistit pro dítě co nejdříve po jeho narození komerční zdravotní pojištění.


  6. Kdy mohu žádat o povolení k trvalému pobytu? Jsem student vysoké školy a pobývám v ČR již pět let.

   Pro posouzení otázky, kdy můžete podat žádost o povolení k trvalému pobytu, je důležité znát, za jakým „účelem pobytu“ jste na území ČR zatím pobýval. Obecně platí, že povolení k trvalému pobytu se vydá cizinci, který pobývá na území ČR po dobu nejméně 5 let. Jestliže však cizinec na území ČR pobýval na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem „studium“, počítá se doba jeho pobytu jednou polovinou. Pokud tedy cizinec pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studium po dobu pěti let, počítá se tato doba pro účely podání žádosti o povolení k trvalému pobytu pouze jako 2,5 roku.


  7. Bylo mi uloženo správní vyhoštění, můžu se nějak bránit?

   Proti rozhodnutí o správním vyhoštění lze podat odvolání ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení. Podání odvolání má odkladný účinek, to znamená, že až do konečného pravomocného rozhodnutí o odvolání můžete zůstat na území ČR. Jestliže odvolací orgán (Ředitelství služby cizinecké policie) odvolání zamítne, je možné se proti tomuto rozhodnutí bránit ještě žalobou u správního soudu. Žaloba musí být podaná ve lhůtě 10 dnů od doručení rozhodnutí odvolacího správního orgánu a s podáním žaloby je rovněž spojen odkladný účinek.


  8. Co je to vízum strpění a kdy ho můžu dostat?

   Vízum za účelem strpění lze vydat cizinci v několika různých případech.
   Jedná se o situace, kdy:

   1. cizinci brání ve vycestování z území překážka na jeho vůli nezávislá nebo mu hrozí v zemi původu skutečné nebezpečí (půjde např. o případy, kdy se cizinec musí na území ČR léčit z vážné nemoci a v zemi původu by se mu lékařské péče nedostalo anebo pokud v zemi jeho původu probíhá válečný konflikt)
   2. cizinec je svědkem nebo poškozeným v trestním řízení a jeho účast na řízení je nezbytná
   3. cizinec v době platnosti oprávnění k pobytu, jehož platnost nelze prodloužit, požádal na území o vydání povolení k trvalému pobytu podle hlavy IV, pokud je k tomu oprávněn a o této žádosti nebylo rozhodnuto v době platnosti oprávnění k pobytu cizince na území
   4. cizinec podal žalobu proti rozhodnutí ministerstva, kterým byla zrušena platnost víza k pobytu nad 90 dnů, povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu anebo byla zamítnuta žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, za podmínky, že současně podal návrh na přiznání odkladného účinku této žaloby
   5. cizinci bylo uloženo správní vyhoštění, ale současně bylo závazným stanoviskem Ministerstva vnitra konstatováno, že vycestování cizince není možné.

   Vízum strpění může být cizinci uděleno maximálně na jeden rok a nemůže být prodlouženo nad jeden rok. Jestliže tedy trvají důvody pro udělení víza za účelem strpění déle než 1 rok, je třeba podat žádost o udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění.


 2. ZAMĚSTNÁNÍ

  1. Kdy můžu jako cizinec v ČR pracovat?

   V ČR mohou být bez omezení zaměstnáni občané EU a jejich rodinní příslušníci.

   Významnou skupinou cizinců, kteří mohou na území ČR volně pracovat jsou cizinci s tzv. volným přístupem na trh práce. Do této skupiny spadají cizinci s povolením k trvalému pobytu, držitelé azylu nebo doplňkové ochrany, cizinci, kteří na území pobývají na základě dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny, studentů, kteří se připravují na budoucí povolání, cizinci, kteří v ČR získali střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání a další (celý výčet je obsažen v § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Volný přístup na trh práce mají cizinci vyznačený v biometrickém průkazu písmenem „V“.

   Dále mohou na území ČR pracovat pochopitelně pracovat cizinci, kteří mají zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce.


  2. Mám povolení k pobytu ve formě zaměstnanecké karty, můžu změnit svého zaměstnavatele?

   Jestliže jste držitelem tzv. duální zaměstnanecké karty a chystáte se změnit zaměstnavatele nebo třeba jen pracovní pozici u téhož zaměstnavatele, jste povinen tuto změnu oznámit OAMP Ministerstva vnitra ČR. Oznámení o změně zaměstnání je třeba učinit na speciálním formuláři k tomu určeném. Změnu musíte oznámit nejpozději 30 dní předtím, než má ke změně dojít. OAMP Vás poté ve lhůtě 30 dnů od oznámení změny vyrozumí o tom, že byly splněny zákonné podmínky pro změnu. Až tehdy můžete začít vykonávat nové zaměstnání.

   POZOR: Jestliže bude oznámení o změně obsahovat nějaké chyby nebo nebude formulář správně vyplněný, pohlíží OAMP na oznámení, jako by nebylo učiněno. O případné chybě Vás OAMP vůbec nevyrozumí. V takových případech se může stát, že bez Vašeho vědomí skončí platnost Vašeho pobytového oprávnění. Doporučujeme tedy oznámení změn zaměstnavatele konzultovat s právníkem nebo si nechat vyplněný formulář a přílohy zkontrolovat jiným odborníkem.

   Dále je třeba mít na vědomí, že změnu zaměstnání lze učinit nejdříve až 6 měsíců poté, co obdržíte Vaši zaměstnaneckou kartu (z tohoto pravidla existují výjimky).

   V neposlední řadě upozorňujeme na skutečnost, že držitelé duálních zaměstnaneckých karet mohou být zaměstnáni pouze na vybraných pracovních pozicích obsaditelných držiteli zaměstnaneckých karet.

   Výše uvedené neplatí, pokud jste držitelem tzv. neduální zaměstnanecké karty (neduální zaměstnaneckou kartu drží osoby, které mají volný přístup na trh práce viz otázka B. 1.). Držitelé neduálních zaměstnaneckých karet mohou zaměstnání svobodně měnit a musí pouze do tří pracovních dnů ode dne změny tuto změnu oznámit na speciálním formuláři OAMP.


  3. Mám zaměstnaneckou kartu a dostal jsem od svého zaměstnavatele výpověď. Co mám dělat, abych nepřišel o povolení k pobytu?

   Pokud jste držitelem zaměstnanecké karty a přestanete pracovat na pracovní pozici spojené s Vaším pobytovým oprávněním, hrozí, že přestanete rovněž plnit účel Vašeho pobytu a Vaše zaměstnanecká karta může být zrušena. Zákon poskytuje držitelům zaměstnaneckých karet ochrannou lhůtu v délce 60 dnů pro změnu zaměstnání od ukončení pracovního poměru. V této lhůtě je také třeba OAMP Ministerstva vnitra doručit oznámení o změně zaměstnání (viz otázka č. B. 2.).


  4. Slyšel jsem, že jako student mohu v ČR pracovat volně 20 hodin týdně. Je to pravda?

   Podle zákona o zaměstnanosti mají cizinci, kteří se na území ČR soustavně připravují na budoucí povolání, volný přístup na trh práce. Soustavnou přípravou na budoucí zaměstnání se rozumí denní studium na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole. Volný přístup na trh práce tedy není spojen s druhem pobytového oprávnění, ale s denním studiem na některé ze jmenovaných škol. Rozsah hodin, kolik může student odpracovat, není nijak limitován. Student však musí pamatovat na to, že v první řadě musí plnit účel svého pobytového oprávnění (viz otázka č. A. 1.). Jestliže student pobývá v ČR na základě dlouhodobého pobytu za účelem studia, musí nadále studovat, nesmí školu zanedbávat a nechat se ze školy vyloučit, neboť by to mohlo být důvodem pro zrušení jeho pobytového oprávnění.


  5. Dokončil jsem v České republice vysokou školu a nyní bych si zde chtěl najít práci. Mohu v České republice zůstat?

   Jestliže jste na území ČR získal střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, máte do budoucna zajištěný tzv. volný přístup na trh práce. Abyste mohl legálně zůstat na území ČR, musíte však mít platné pobytové oprávnění. Pokud jste doteď pobýval na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem „studium“ a vysokou školu jste již dokončil, je potřeba požádat o změnu účelu pobytu, neboť tento účel pobytu již nemůžete plnit (viz otázka A. 1.). Pokud najdete zaměstnání hned po dokončení školy, můžete požádat o vydání zaměstnanecké karty v neduální formě. Jestliže si zaměstnání nenajdete ihned po dokončení vysoké školy, můžete požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo za účelem zahájení podnikání. Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání vydá OAMP cizinci na 9 měsíců a toto povolení nemůže být dále prodlouženo.


 3. PODNIKÁNÍ

  1. Za jakých podmínek můžu v ČR jakožto cizinec podnikat?

   Cizinci mohou na území ČR podnikat, jestliže zde mají platné oprávnění k pobytu a splňují-li stejné podmínky pro zahájení podnikání jako čeští občané (tj. svéprávnost, bezúhonnost a neexistence překážek – např. prohlášení konkurzu nebo zamítnutí insolvenčního návrhu v minulosti). Pro podnikání není rozhodující, jaký má cizinec druh pobytu. Cizinec může v ČR podnikat, jestliže je držitelem jakéhokoliv pobytového oprávnění a splňuje-li obecné zákonné podmínky.


  2. Kdy můžu požádat o povolení k pobytu za účelem podnikání?

   V případě, že na území ČR již pobýváte za jiným účelem, než je podnikání, můžete změnit účel svého pobytu na účel podnikání až po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR. To neplatí, pokud po dokončení vysoké školy v ČR požádáte o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zahájení podnikatelské činnosti.

   Jestliže zatím nemáte žádné oprávnění k pobytu na území ČR, můžete požádat o dlouhodobé vízum za účelem podnikání a po uplynutí jednoho roku požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání.

   Povolení k pobytu za účelem podnikání cizinec obdrží při podnikání na základě živnostenského oprávnění nebo jakožto člen statutárního orgánu obchodní korporace (jednatel, člen představenstva).


  3. Mám v ČR dlouhodobý pobyt za účelem podnikání a potřeboval bych na delší dobu vycestovat z ČR. Mohu zde zatím přerušit své živnostenské oprávnění, abych nemusel platit odvody?

   Bohužel ne. Přerušení živnostenského oprávnění by v takovém případě bylo vyhodnoceno jako neplnění účelu pobytu (viz otázka č. A. 1.) a OAMP by mohl zahájit rušení Vašeho povolení k pobytu. Nebo by z důvodu neplnění účelu pobytu mohla být v budoucnu zamítnuta Vaše žádost o prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem podnikání.
   Po celou dobu platnosti povolení k pobytu je potřeba i formálně plnit účel svého pobytového oprávnění.


 4. SLOUČENÍ RODINY

  1. Mám povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny na manžela a chci se rozvést. Přijdu o povolení k pobytu?

   Jestliže máte povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, které jste získal/a na základě manželství s cizincem, který má v ČR povolení k pobytu, musíte v případě rozvodu požádat o změnu účelu pobytu, abyste mohl/a na území ČR nadále legálně setrvat.
   Žádost o změnu účelu pobytu však můžete podat jen pokud na území ČR pobýváte již alespoň 2 roky a Vaše manželství trvalo minimálně 5 let. Toto omezení neplatí, pokud budete měnit povolení k pobytu na zaměstnaneckou kartu.

   V případě, že máte povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU na základě manželství s občanem EU a dojde k rozvodu manželství, povolení k přechodnému pobytu Vám nebude ukončeno, pokud manželství trvalo alespoň 3 roky a na území pobýváte alespoň 1 rok. V případě, že tuto podmínku nesplňujete, budete muset požádat o ukončení povolení k přechodnému pobytu a následně požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za některým ze zákonem předvídaných účelů pobytu.


  2. Pracuji v České republice a chtěl bych sem přivést i svoji rodinu. Za jakých podmínek to mohu udělat?

   Pokud máte povolení dlouhodobému pobytu a pobýváte na území ČR alespoň 15 měsícům, mohou vybraní rodinní příslušníci podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny (výčet osob, které se mohou sloučit na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je uveden v § 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., jedná se např. o manžela nebo nezletilé či zletilé nezaopatřené dítě aj.).
   Jestliže jste držitelem zaměstnanecké karty, mohou Vaši rodinní příslušnici podat žádost už po 6 měsících Vašeho pobytu na území ČR.
   Pokud jste držitelem modré karty, mohou Vaši rodinní příslušníci podat žádost ihned, jakmile obdržíte modrou kartu.
   Při podávání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je třeba pamatovat na to, že musíte prokázat, zda po sloučení se všemi rodinnými příslušníky bude Vaše domácnost disponovat dostatečnými prostředky k pobytu.
   Zda jsou Vaše prostředky k pobytu dostatečné, zjistíte na základě individuálního výpočtu, který vychází z Vašeho úhrnného měsíčního příjmu, počtu členů domácnosti a nákladů na bydlení.


  3. Mohu požádat o povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny na svého partnera, se kterým nejsem sezdaný, ale bydlíme spolu dlouhodobě ve společné domácnosti?

   Pouze cizinec, který má trvalý partnerský vztah (který není manželstvím) s občanem Evropské unie a žije s ním ve společné domácnosti se kvalifikuje na rodinného příslušníka občana EU dle § 15a odst. 2 písm. b) zákona o pobytu cizinců.
   Jestliže je tedy Vaším partnerem, se kterým sdílíte společnou domácnost, občan Evropské unie, můžete požádat o vydání „povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU“.
   Jestliže je Vaším partnerem cizinec ze země mimo EU, který na území ČR pobývá na základě povolení k trvalému pobytu nebo povolení k dlouhodobému pobytu, můžete podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny pouze v případě, že jste manželé.


 5. ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K POBYTU

  1. Jak se dozvím, zda OAMP již rozhodl o mé žádosti?

   Stav řízení o Vaší žádosti můžete kontrolovat přes webovou aplikaci Ministerstva vnitra na stránkách: https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status. Do webového formuláře zadáte číslo jednací Vaší žádosti a pokud se Vám následně zobrazí stav „vyřízeno – POVOLENO“ můžete se objednat na příslušné pracoviště OAMP za účelem sejmutí biometrických údajů a vyřízení průkazu.


  2. Moje žádost o prodloužení pobytu byla zamítnuta, můžu se nějak bránit?

   Proti zamítnutí žádosti o povolení k pobytu (dlouhodobému, trvalému, přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU) nebo zamítnutí žádosti o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu se lze bránit podáním odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“). S podáním odvolání se pojí tzv. odkladný účinek, to znamená, že pokud jste mohli na základě fikce pobytu (k fikci pobytu více viz otázka A. 4.) pobývat legálně na území v průběhu řízení o Vaší žádosti, můžete setrvat na území ČR až do konce odvolacího řízení.
   Pokud bude odvolání zamítnuto, můžete podat proti rozhodnutí Komise ještě žalobu ke správnímu soudu. S podáním žaloby se již automaticky nepojí odkladný účinek, soud jej však může na žádost přiznat.


  3. Byla mi doručena výzva k seznámení se s podklady, co mám dělat?

   Jestliže Vám byl doručen dokument, který obsahuje výzvu k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí, je to znamení toho, že s Vaší žádostí je něco v nepořádku a pokud chybu neodstraníte, bude Vaše žádost zamítnuta. V takovém případě doporučujeme objednat se k seznámení se s podklady a dostavit se na OAMP spolu s právníkem nebo alespoň celý spis ofotit a následně fotografie dokumentů předložit právníkovi, který Vám řekne, jaký je s žádostí problém a jak jej odstranit.


  4. Před několika měsíci jsem podal žádost o prodloužení svého pobytu a dosud jsem neobdržel rozhodnutí o mé žádosti. Co můžu dělat?

   Odbory azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR je vázán zákonnými lhůtami, ve kterých musí o vaší žádosti rozhodnout, nezřídka se však stává, že Ministerstvo vnitra nestíhá v těchto lhůtách žádosti vyřizovat. V některých výjimečných případech může trvat řízení o žádosti třeba i rok nebo déle. Nečinnost OAMP si však nemusíte nechat líbit. Proti nečinnosti se lze bránit návrhem na uplatnění opatření proti nečinnosti správního orgánu a pokud ani tento prostředek nezabere, můžete podat žalobu na obranu proti nečinnosti k soudu.


  5. Požádal jsem o prodloužení mého pobytu, nové povolení k pobytu jsem zatím nedostal. Nyní bych potřeboval na delší dobu vycestovat z ČR. Mohu bez obav vycestovat a následně se do ČR vrátit?

   V případě, že jste požádal o prodloužení povolení k pobytu a platnost Vašeho předchozího povolení k pobytu již vypršela, můžete si nechat osvědčit oprávněnost Vašeho pobytu překlenovacím štítkem do cestovního dokladu (více viz otázka č. A.4.). Jestliže však budete mimo území ČR delší dobu (např. několik měsíců), je možné že Vás OAMP bude v této době kontaktovat a žádat Vaši součinnost. Pokud byste v tomto období zmeškali nějakou lhůtu stanovenou OAMP, mohlo by to mít za následek, že o své oprávnění k pobytu přijdete. V takovém případě tedy doporučujeme požádat OAMP o přerušení řízení po dobu Vaší nepřítomnosti na území ČR.


  6. Dal jsem plnou moc zprostředkovateli, který mi přislíbil, že za mě vyřídí nové povolení k pobytu. Nyní se mi nedaří zprostředkovatele zkontaktovat a nevím, co se děje s mojí žádostí o povolení k pobytu. Co můžu dělat?

   Cizinci se mohou často setkat s nabídkami tzv. zprostředkovatelů, kteří cizincům slibují za poplatek vyřídit pobytové oprávnění. Mezi zprostředkovateli se najde mnoho neseriózních, kteří nemají právní vzdělání ani dostatečné znalosti pobytové problematiky. V praxi se často stává, že takový neseriózní zprostředkovatel přestane se svým klientem komunikovat, pokud je s jeho žádostí nějaký problém. V takovém případě doporučujeme co nejdříve poslat na OAMP výpověď plné moci a objednat se na nahlížení do spisu, abyste jste zjistili, v jaké fázi se řízení o Vaší žádosti nachází.


Máte další otázky? Potřebujete zastoupení před Ministerstvem vnitra nebo cizineckou policií?

Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

SÍDLO:

Štefánikova 1/65
Praha 5 – Smíchov, 150 00

E-MAIL:

laska@ak-laska.cz

TELEFON:

+420 233 322 333

MOBIL:

+420 724 139 102

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.