Informace související se zpracováním osobních údajů klienta při výkonu advokacie

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je osoba, která zpracovává osobní údaje klienta a určuje účel a prostředky jejich zpracování. V naší advokátní kanceláři zpracovávají osobní údaje klienta tito správci osobních údajů:

Konkrétním správcem osobních údajů, je ten advokát, který klientovi poskytuje právní pomoc na základě smlouvy o poskytování právních služeb, plné moci či jiné obdobné dohody.

Osobní údaje, právní základ a účel jejich zpracování

V souvislosti s výkonem advokacie (poskytováním právních služeb) zpracováváme osobní údaje výhradně za účelem poskytování právních služeb podle zákona o advokacii a pro výkon činností, které s tímto bezprostředně souvisejí. Právním základem pro zpracování osobních údajů klienta je tedy dohoda o poskytování právních služeb uzavřená mezi klientem a advokátem. Poskytování osobních údajů je povinností klienta (subjektu údajů) vyplývající z této dohody. Účelem zpracování je poskytování právních služeb podle této dohody.

Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, číslo OP), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) a finanční údaje (číslo bankovního účtu). Dále zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí požadovaných právních služeb.

Osobní údaje klienta mohou být poskytovány či zpřístupněny těmto potenciálním příjemcům: orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány, soudní exekutoři, notáři apod.), poskytovatelům údržby informačních systémů advokátní kanceláře (IT), případně dalším příjemcům dle potřeb a pokynů klienta.

Při výkonu advokacie jsme též povinni plnit povinnosti jako povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), a to zejména při realizaci advokátní úschovy, poskytování vybraných služeb dle AML zákona a při plnění povinností souvisejících s identifikací a kontrolou klienta. Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, adresa pobytu, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, doba jeho platnosti a kým byl průkaz vydán, v případě podnikající osoby také obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), kontaktní údaje, účetní údaje, informace o požadovaných službách a informace potřebné pro poskytnutí požadovaných právních služeb, informace o propojených osobách, informace o politicky exponované osobě nebo o uplatnění mezinárodních sankcí, informace o skutečném majiteli a další nezbytné údaje. Pro účely plnění povinností dle AML zákona jsme oprávněni pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace. Osobní údaje zpracováváme z titulu plnění našich právních povinností.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné dohody. Po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, zákona č. 466/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR). Údaje zjištěné v souvislosti s plněním našich povinností dle AML zákona jsme povinni uchovávat po dobu 10 let od poskytnutí právní služby.

Práva klienta při zpracování osobních údajů advokátem

Klient však nemá právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud si nepřeje zastupování advokátem ukončit, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění dohody uzavřené s advokátem, nikoliv na základě souhlasu se zpracováním. Nadto vyplývá povinnost advokáta zpracovávat osobní údaje – řádně vést klientův spis a následně jej archivovat – ze zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona o advokacii.

Uplatnění práva klienta u správce osobních údajů

Ve všech věcech týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů či uplatnění jakéhokoli práva klienta nás může klient kdykoli kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy příslušného advokáta, který jeho případ řeší. Konkrétní e-mail nalezne klient v listinné podobě tohoto dokumentu, která mu byla předána při převzetí jeho případu příslušným advokátem. Klient nás může rovněž kontaktovat korespondenčně na doručovací adrese: AK Láska, Kutová & Průšová, advokátní kancelář Štefánikova 1/65, 150 00 Praha 5.

Právo podat stížnost

Pokud se klient domnívá, že jeho práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů byla při zpracování osobních údajů jakkoli porušena, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, který je dohledovým orgánem pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů. Uplatněním výše uvedených práv u advokáta není právo klienta podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakkoli dotčeno.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Změny

Zásady ochrany osobních údajů zde uvedené můžeme změnit. Pokud to bude nutné nebo potřebné, budeme Vás o změnách informovat anebo Vás požádáme o souhlas. K poslední aktualizaci došlo: 1.4.2024.

Kontaktujte nás

SÍDLO:

Štefánikova 1/65
Praha 5 – Smíchov, 150 00

E-MAIL:

laska@ak-laska.cz

TELEFON:

+420 233 322 333

MOBIL:

+420 724 139 102

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.