Milostivé léto aneb jak se zbavit dluhů

Je proti Vám vedeno exekuční řízení a aktuální dlužná částka mnohonásobně převyšuje Váš původní dluh? Díky vysokému nárůstu dlužné částky nejste nyní schopni svůj dluh uhradit? Pak je pro Vás možná vhodným řešením tzv. milostivé léto, které odstartovalo 28. října 2021. O co se jedná, jakých dluhů se milostivé léto týká a co je potřeba pro to udělat, se dozvíte v našem článku.

Tzv. milostivé léto umožňuje dlužníkům odpuštění příslušenství pohledávky, tj. veškerých úroků, sankcí, penále apod. Tento institut je tak vhodný pro všechny dlužníky, jejichž závazky v mezidobí narostly a nyní jsou několikanásobně vyšší než původní dluh. Nelze jej však využít v případě daňových a správních exekucí. Milostivé léto je tak možné využít v exekučních řízení vedených soudním exekutorem, avšak pouze v případě, že se jedná o exekuční řízení, kde na straně oprávněného vystupuje veřejnoprávní subjekt. Jedná se tedy o případy, kdy oprávněným (věřitelem) je stát, obec, svazek obcí, státní příspěvková organizace, státní nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Česká televize nebo Český rozhlas, jakákoliv právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek majetkovou účast aj. Milostivé léto se tak vztahuje i na exekuční řízení, ve který na straně oprávněného vystupuje např. Dopravní podnik či společnost ČEZ.

V případě, že je proti Vám vedeno exekuční řízení s oprávněným, který je veřejnoprávním subjektem a není proti Vám vedeno insolvenční řízení, pak je milostivé léto určeno právě pro Vás. Důležité je však na nic nečekat, neboť milostivé léto je možné využít pouze po dobu tří měsíců, tedy od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Později učiněné platby budou brány pouze jako další splátka a exekuční řízení bude i nadále pokračovat.

Prvním krokem pro odpuštění části vymáhaného dluhu by mělo být zjištění jistiny. Jistina představuje prvotní dluh bez jakéhokoliv příslušenství, tedy úroků z prodlení, sankcí, nákladů soudního řízení apod. Tento krok je třeba učinit především v případech, kdy v rámci exekučního řízení již bylo něčeho uhrazeno a výše jistiny tak o tyto platby již mohla být ponížena. Je však možné, že soudní exekutor minulé splátky na jistinu nezapočítal a veškeré dosud uhrazené splátky byly započítány právě na úroky z prodlení či náklady soudního exekutora.

Pokud máte zjištěnou aktuální výši jistiny a jste schopni danou částku uhradit, pak postačí ve výše uvedeném období uhradit tuto částku spolu s náklady soudního exekutora ve výši 750,- Kč na účet soudního exekutora. V případě, že je soudní exekutor plátce DPH, pak je částku představující náklady navýšit i o tuto daň. K jistině tak namísto 750,- Kč připočtete 907,50 Kč. Společně s úhradou této částky v předmětném období oznámíte soudnímu exekutorovi, že využíváte milostivého léta dle zákona č. 286/2021 Sb., části 2, čl. IV, bodu 25. Oznámení je vhodné učinit doporučeným dopisem.

Soudní exekutor je pak následně povinen vydat rozhodnutí, jímž Vás jako povinného osvobodí od placení zbylé části dluhu, jež přesahuje uhrazenou jistinu v exekučním řízení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Toto osvobození se vztahuje rovněž i na ručitele. Proti tomuto rozhodnutí může oprávněný podat odvolání, avšak může namítat pouze to, že nebyly splněny předpoklady pro přiznání osvobození, tedy především že nebyla uhrazena celá jistina.

V praxi to tedy bude vypadat tak, že v případě exekučního řízeni, kdy jistina činí 1.000,- Kč, avšak aktuálně vymáhaná částky je již 20.000,- Kč, postačí v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 uhradit na účet soudního exekutora částku ve výši 1.750,- Kč, resp. 1.907,50 Kč, pokud je soudní exekutor plátce DPH, a zaslat mu oznámení, že využíváte milostivého léta. Soudní exekutor následně vydá rozhodnutí, zbylá část dluhu Vám bude odpouštěna a exekuční řízení bude zastaveno.

Důležité je však také vědět, že milostivé léto se nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.


Kontaktujte nás

SÍDLO:

Štefánikova 1/65
Praha 5 – Smíchov, 150 00

E-MAIL:

laska@ak-laska.cz

TELEFON:

+420 233 322 333

MOBIL:

+420 724 139 102

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.