Jak se lze bránit proti zápisu shodné či podobné ochranné známky?

Současná legislativa týkající se ochranných známek již neposkytuje jednotlivým ochranným známkám takovou právní ochranu jako dříve. Do konce roku 2018 Úřad průmyslového vlastnictví zamítal veškeré přihlášky, které usilovaly o zápis ochranné známky shodné se starší ochrannou známkou zapsanou pro shodné výrobky a služby. Od počátku roku 2019 však došlo ke změně a v důsledku novely zákona o ochranných známkách byla povinnost Úřadu zkoumat shodu ochranných známek zrušena.

V současné době tak záleží pouze na majitelích zapsaných ochranných známek, zda budou aktivní a sami se ohradí proti shodnému či obdobnému označení, které se někdo pokusí zaregistrovat do rejstříku ochranných známek.

V případě, že dojde k takové situaci, má majitel již zapsané ochranné známky možnost do tří měsíců od zveřejnění přihlášky v databázi ochranných známek podat námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku. Tuto lhůtu není možné prodloužit ani prominout. Podání námitek podléhá úhradě správního poplatku ve výši 1.000,- Kč, který je třeba uhradit ve stanovené tříměsíční lhůtě k podání námitek. Pokud nedojde ze strany Úřadu k zamítnutí námitek ať již z důvodu jejich pozdního podání, neuhrazení správního poplatku, či nedostatečného odůvodnění, případně nedoložení důkazů, vyrozumí Úřad o jejich podání nového přihlašovatele a poskytne mu lhůtu k vyjádření se k nim. V případě, kdy je starší ochranná známka zapsána po dobu alespoň 5 let, může se přihlašovatel nové ochranné známky obrátit na Úřad s žádostí o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky. V takovém případě Vás Úřad vyzve, abyste ve lhůtě 4 měsíců od doručení výzvy doložili důkazy svědčící o řádném užívání předmětné ochranné známky, případně důkazy, že jste ochrannou známku z řádných důvodů nemohli užívat, a to po dobu 5 let přecházejících dni podání přihlášky, resp. dni vzniku práva přednosti přihlášky. Následně Úřad rozhodne, zda nově přihlašovaná ochranná známka skutečně zasahuje do práv osoby, která námitky podala a vydá rozhodnutí, kterým zamítne přihlášku nebo naopak zamítne námitky.

Pokud majitel starší ochranné známky nepodá ve stanové lhůtě námitky proti zápisu, zapíše Úřad nově přihlašovanou známku do rejstříku i přes její shodu. To však ještě neznamená, že již neexistuje žádná možnost obrany. Vlastník starší ochranné známky se může po zápisu nové ochranné známky bránit podáním návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Lhůta pro podání tohoto návrhu činí pět let od vědomého strpění užívání napadené ochranné známky, ledaže by přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Správní poplatek za podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou činí 2.000,- Kč a je splatný do jednoho měsíce od jeho podání. Proces prohlášení ochranné známky za neplatnou je mnohdy velice zdlouhavý a v některých případech může trvat i řadu let. Nevýhodou tohoto postupu je rovněž i skutečnost, že vlastník napadané ochranné známky, může po celou dobu sporu ochrannou známku nadále užívat, což může v případech, kdy vlastník takové ochranné známky nabízí zákazníkům nekvalitní produkty a služby, značně poškodit i Vaše dobré jméno.

Naše advokátní kancelář proto nabízí klientům tzv. rešerši ochranných známek, kterou lze jednoduše předejít výše uvedenému řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Rešerše ochranných známek spočívá v pravidelné kontrole nově zveřejněných přihlášek. Jakmile zjistíme, že nově přihlašované označení je shodné či zaměnitelné s ochrannou známkou našeho klienta, neprodleně ho informujeme a rovněž pro něj připravíme i námitky proti zápisu.

V případě zájmu o naši službu rešerše ochranných známek nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktujte nás

SÍDLO:

Štefánikova 1/65
Praha 5 – Smíchov, 150 00

E-MAIL:

laska@ak-laska.cz

TELEFON:

+420 233 322 333

MOBIL:

+420 724 139 102

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.